Великотроянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради

 

Методична рада

Методична рада

Загальні положення

- Методична рада є органом колективної розумової діяльності й керівництва методичною роботою в школі.

- МР планує перспективи розвитку навчального закладу, вироблення конкретних направлень та завдань діяльності школи, організовує заходи, які сприяють професійному росту педагога та вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Організація діяльності

- Періодичність засідань МР визначається, виходячи з необхідності, але не

менше двох разів у семестр.

- У своїй діяльності МР підзвітна вищому органу управління - педагогічній

раді школи.

- Свої рішення МР пропонує педагогічній раді для прийняття.

 

Завдання і функції методичної ради

- Розглядає, розробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, наукове-методичне забезпечення навчального процесу, сприяє прийняттю рішень;

- Забезпечує розробку та експертизу документів, які регламентують навчально-педагогічну і методичну діяльність, варіанти навчального плану, програми розвитку, корекції річного плану, матеріалів з підсумками атестації учнів;

- Сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу та педагогічної майстерності вчителя;

- Планує й організовує підготовку педрад, методичних нарад, конференцій, шкільних конкурсів педагогічної майстерності;

- Координує й направляє діяльність методоб'єднань;

- Аналізує стан і результативність методроботи та сприяє педагогічному аналізу навчально-виховного процесу в школі.

 

Документація методичної ради

1. Річний план роботи.

2. Протоколи рішень методичної ради.

 

Основні функції методичної роботи

- інформування кадрів про нові вимоги щодо роботи, а також останніх досягнень педагогічної науки;

- навчання й розвиток педагогічних кадрів до рівня, необхідного школі;

- виявлення, вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду членів колективу;

- підготовка методичного забезпечення для створення загального навчально-виховного процесу: програм, рекомендацій, пам'яток та інш.

Таким чином, методична робота - це діяльність з питань навчання та розвитку кадрів; вияву, узагальнення й поширення найбільш цінного досвіду вчителів; створення власних методичних розробок для забезпечення навчального процесу.

При підготовці педагогічних кадрів до рішення поставлених перед ним задач вчителі беруть активну участь у методичній роботі, щоб зберегти й закріпити своє положення в школі, бути конкурентноспроможним та мобільним, пристосованим до зовнішніх змін, досягати бажаного професійного статусу й визнання в колективі.

Методична робота грає роль стимулу в професійному розвитку педагога, сприяє самореалізації, вирішенню особистих професійних проблем, дозволяє досягнути більшого задоволення в праці.

 

Форми методичної роботи

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- семінари для голів ШМО;

- тематичні семінари;

- практикуми для голів ШМО;

- відкриті уроки та їх аналіз;

- тематичні практикуми для вчителів;

- індивідуальні й групові консультації;

- самоосвіта вчителів;

- діагностика;

- виставка-звіт вчителів ШМО.

 

Організація методичної роботи

- єдина науково-методична проблема школи;

- методичні об'єднання;

- індивідуальна професійно-педагогічна самоосвіта;

- тимчасові проблемні або творчі групи, творчі пари;

- методична рада школи.

 

Планування методичної (науково-методичної) роботи в ЗНЗ

 

Методична робота розпочинається з ретельного планування, до цієї справи залучають усіх педагогів школи.

Алгоритм планування методичної роботи:

 у квітні на засіданні методичної ради, розробляється список науково-методичних проблем для реалізації у наступному навчальному році,

 можна запропонувати для всіх педагогів школи «Банк методичних ідей» (перелік методичних заходів, що пропонуються провести у наступному навчальному році);

 опрацьований список проблем доводиться до відома всіх учителів школи за місяць до кінця навчального року;

 після проведення діагностичного анкетування та його належного аналізу (складання діагностичної карти) пишеться проект наказу про організацію методичної роботи;

 ознайомлення з наказом по відділу освіти про організацію методичної (науково-методичної) роботи (у серпні навчального року);

 внесення коректив;

 запис до книги наказів;

 проведення спеціальної інструктивно-методична наради (МН) з участю всіх педагогічних працівників школи, де ретельно опрацьовується цей наказ (вересень),

 складання «Екрану оперативного контролю виконання наказу про методичну роботу», відповідним значком указується, хто контролює даний пункт наказу і хто його виконує.

 участь у методичній роботі педпрацівників доцільно оцінювати за попередньо розробленою шкалою оцінок, що допоможе надалі під час атестації, преміюванні педпрацівників.

 

Орієнтовна модель планування методичної ( науково-методичної роботи ) в ЗНЗ:

 

І. Вступ

 

1 Аналіз роботи за минулий рік:

• реалізація положень, законодавчих та нормативно-правових документів;

• загальна характеристика педкадрів, робота з ними щодо забезпечення планів курсової підготовки;

• загальна характеристика педагогічних кадрів ЗНЗ, відповідність їх освітньо-кваліфікаційного рівня;

• аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою,

• аналіз стану методичної роботи (робота над вирішенням колективної науково-методичної проблеми, робота методичного об'єднання, школи молодого вчителя, творчих груп, постійно діючого семінару, інших форм);

• участь педагогічних працівників у відповідних методичних заходах;

• ріст педмайстерності вчителів(результати атестації);

• вивчення, узагальнення, упровадження ППД, освітніх технологій;

• підсумки дослідницько-експериментальної роботи (якщо проводилася);

• результати участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо,

• результати моніторингів;

• підготовка педагогічних працівників для роботи в інноваційному режимі;

• аналіз основних недоліків в організації науково-методичної роботи, їх причини (підсумковий баланс успіхів та недоліків: тенденції, які необхідно розвивати чи зупиняти).

• результативність проведеної роботи.

 

2. Проблемна педагогічна тема школи та стисле обгрунтування її вибору.

Завдання на новий навчальний рік, основні напрями методичної (науково-методичноі) роботи, обгрунтування їх доцільності.

Обсяг вступу 3-5 сторінок.

 

ІІ. Управлінська діяльність :

- координація діяльності з відповідним відділом освіти, методичним кабінетом;

• підготовка питань на методичну (науково-методичну), педагогічну раду, наради при директорі;

• підготовка проектів наказів.

• здійснення внутрішньометодичного контролю та керівництва.

• удосконалення режиму та умов роботи,

• співпраця з вітчизняними та зарубіжними центрами освіти.

• співпраця з громадськими організаціями;

• міжнародна співпраця.

ІІІЗміст та організація науково - методичнаї роботи в школі:

 

1. Організаційно- методична робота щодо підвищення кваліфікації й фахової компетентності педкадрів

• розроблення структури методичної роботи ( вказати, які форми роботи будуть організовані і з яких питань та предметів: МО, творчі групи, ШМВ, майстер-класи тощо); обгрунтування доцільності вибору даної структури,

• планування курсової підготовки педпрацівників;

• планування заходів з атестації педпрацівників;

• методичні оперативки.

• проведення масових форм робити (конференцій, педчитань, виставок, зустрічей тощо),

• організація і проведення конкурсів кращих педагогів;

• проведення звітів творчих вчителів, педагогів-наставників;

• палення методичної допомоги педагогам;

• забезпечення розвитку творчості педагогічних працівників;

• організаційно-методичне забезпечення самоосвіти педагогів;

• проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками методичних об'єднань тощо;

• проведення заходів шодо підвищення профкомпетентності директора та заступників даного ЗНЗ.

2. Інформація мо-методичне забезпечення педагогічного процесу. Видавнича діяльність:

• контроль за забезпеченням програмами, підручниками, науково-методичною літературою;

• вивчення і опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів;

• опрацювання навчально-методичних матеріалів (програм, посібників, рекомендацій);

3. Вивчення, узагальнений та впровадження ППД та інноваційних технологій

• визначення об'єктів ППД. термінів вивчення, форм узагальнення, відповідальних;

• заходи щодо поширення га впровадження ППД та інноваційних технологій;

4. Дослідно-експериментальна діяльність ( даний розділ включається якщо така робота проводиться):

• планування дослідно-експериментальної роботи;

• опрацювання матеріалів експерименту, проведення зрізів;

• визначення проблемної педагогічної теми, форм та етапів її реалізації:

• організація апробації навчальних планів, програм, посібників тощо..

5. Організація роботи з учнівською молоддю:

• організація і проведення конкурсів, виставок, олімпіад, турнірів;

• зустрічі творчої молоді, дні знань:

• підготовка до участі в МАН. проведення предметних тижнів тощо.

ІV. Контрольно-аналітична діяльність ( Педагогічний аналіз):

• оцінювання результативності діяльності різних форм методичної (науково-методичної) роботи;

• вивчення системи роботи вчителів, стану викладання предметів тощо;

• вивчення рівня виховної роботи;

• підготовка проектів рішень за результатами контролю:

У даному розділі доцільно планувати і проведення моніторингових досліджень з таких напрямів:

• моніторинг рівня професійної компетентності педпрацівників;

• моніторинг якості навчальних досягнень та рівня вихованості учнів,

• моніторинг ефективності методичної роботи;

V. Навчально-матеріальна база шкільного методичного (науково-методичного) кабінету.

 поновлення картотеки;

 організація експозицій;

 технічне оснащення, меблі;

 поповнення бібліотечки кабінету науково-педагогічною та методичною літературою, пресою тощо.

Примітка

Також у шкільному методичному кабінеті доцільно мати:

плани роботи МО, творчих груп, шкіл молодого учителя, педмайстерності ППД

тощо (планують разом з керівниками відповідних форм роботи);

план-графік курсової підготовки

план-графік атестації педагогічних

У графі «Форми вивчення результативності роботи» можуть бути:

- стан викладання предмету;

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

- результати експертизи школи;

- ефективність участі у науково-методичній роботі тощо.

 

У графі «Примітка» доцільно вказати результати атестації ( причини невідповідності бажаній категорії чи причини відмови тощо).

• план-графік вивчення стану викладання предметів (доцільно мати перспективний план-графік - на 5 років);

• плани-графіки проведення моніторингових досліджень.

Після визначення науково-методичної проблеми, структури методичної (науково-методичної) роботи, її планування, керівник закладу пише наказ про організацію методичної (науково-методичної) роботи.

 

     План роботи методичної ради на 2016/2017 н.р.

І засідання ( вересень)

 

1.       Аналіз методичної роботи за 2015/2016 навчальний рік. Завдання методичної ради  на новий  2016/2017 навчальний рік.

 

2.       Обговорення та погодження планів робіт, структури методичної роботи (ШМО, Школа молодого вчителя, методична рада).

 

3.       Розподіл обов’язків між членами МРШ.

 

4.       Про організацію роботи над єдиною  методичною проблемою школи.

 

5.     Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4, 5-8 класах. Затвердження плану роботи щодо впровадження Державного стандарту освіти  в 2016/2017 н.р.

 

6.   Опрацювання нових навчальних програм  та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

7.      Про організацію атестації вчителів школи.

 

8.     Підготовка і проведення  І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

 

9.     Про підготовку до  проведення Тижня  В.О. Сухомлинського.

 

10.     Про підготовку до проведення психолого-педагогічного консиліуму: “Адаптація учнів до навчання в  5  класі”.

 

11.  Організація методичної роботи з молодими вчителями.  

 

12.     Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. 

 

       

 

ІІ  засідання ( листопад )

 

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти

 

1. Управління процесом вдосконалення професійної компетентності педагога:

- майстер-клас «Впровадження інноваційних технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності»;

-  самоаналіз та аналіз відвіданих уроків «Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів. Аналіз особливостей сучасного уроку».

2.       Про стан ведення шкільної документації вчителями, які викладають у 8 класі.

 

3.       Про підготовку до ЗНО учнів 11 класу, ДПА учнів 4, 9, 11 класів.

 

4.       Про хід атестації вчителів у 2016/2017 н.р.

 

5.      Аналіз впровадження Державного стандарту основної і повної загальної середньої освіти у 8 класі.

 

6.    Про проведення предметних тижнів.

 

7.    Про організацію роботи зі здібними учнями.

 

8.  Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.  

 

      

 

ІІІ  засідання ( січень )

 

1.       Про виконання рішень методичної ради.

 

2.  Формування життєвих компетентностей учнів засобами проектних технологій.

 

3.     Аналіз  навчальних досягнень учнів за І семестр. Результати участі в предметних олімпіадах.

 

4.    Аналіз впровадження Державного стандарту у 8  класі.

 

5.      Заходи з управління самоосвітою педагогів:

      - використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості;

      -   критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

 

6.  Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.   

 

     

 

ІV засідання ( березень )

 

1.   Презентаційний звіт керівників ШМО про результати педагогічної діяльності вчителів.

 

2.   Виставка «Перлини професійної майстерності» ( проекти вчителів, які атестувалися).  

 

3.  Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року.    

 

4.    Обговорення пропозицій щодо організації методичної роботи та створення робочої групи по плануванню роботи на 2017/2018 н.р.         .       

 

V засідання ( травень)

 

1.    Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.

 

2.   Про дотримання вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, основної та старшої школи.

 

3.    Аналіз роботи колективу над ІV етапом методичної проблеми школи в 2016/2017 н.р.

 

4.  Підведення  підсумків атестації та курсової підготовки педагогічних працівників за рік.

 

5.  Аналіз роботи колективу з питання впровадження нових Державних стандартів освіти.

 

6.     Про планування методичної роботи на 2017/2018 н.р.

 

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.        

 

 

8.    Про підготовку до серпневих нарад учителів.

 

План роботи шкільного методичного кабінету на 2016/2017 н.р

І. Організаційно-педагогічні заходи :

 

 1.Продовжити роботу педколективу над проблемою школи

 

 «Партнерство школи і сім’ї в навчанні, вихованні та формуванні моральних якостей учнівської молоді» .

 

2.Організувати роботу шкільних методоб'єднань .

 

                                                                                                                                   (Коломієць Л.І.)

 

3.Скласти картотеку атестації та курсової перепідготовки

   вчителів .

 

                                                                                                                      ( вересень ,  Коломієць Л.І.)

 

4. Постійно поповнювати  методкабінет зразками тестів для підготовки випускників до  зовнішнього  незалежного оцінювання з основних навчальних предметів .

 

 

 

5. Поповнити розділ « Новинки педагогічної літератури»

 

                                                                                                             ( напротязі року , Поступайло Т.Б.)

 

 

 

ІІ . Заходи по підвищенню теоретичного і методичного рівня педпрацівників :

 

1.Спланувати роботу методоб'єднання класних керівників .

 

                                                                                                                          ( вересень,  Окіпняк Ю.О..)

 

2.Спланувати роботу методоб'єднань:

 

- суспільно-гуманітарного циклу ( Богачук О.В.)

 

- природничо-математичного циклу ( Лисюк Н.О.)

 

- початкових класів ( Ходак К.В.)

 

3.Розробити заходи по організації допомоги вчителям, які проходять атестацію.

 

                                                                                                                               ( вересень, Коломієць Л.І.)

 

4. Підготувати матеріали до стенду «Атестаційний куток»

 

                                                                                                                        (Коломієць Л.І., Богачук О.В.)

 

5. Провести педагогічні читання по проблемі школи.

 

6.Спланувати роботу по стажуванню молодих вчителів -  Горячківська М.В., Волощук О.В., Мельник В.С., Мельник Н.І.

 

 

7. З метою організації систематичної допомоги молодим вчителям       та   тим , що проходять атестацію :

 

а)рекомендувати для самоосвіти методичні розробки та  інші матеріали;

 

б)спланувати і провести серію відкритих уроків з  наступним їх обговоренням ;

 

в) спланувати взаємовідвідування уроків

 

                                                                                                                       (постійно, рада МК )

 

8.Систематично слідкувати за виконанням навчальних програм

 

                                                                                                      (заступник директора , протягом року).

 

9. Постійно працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу , прагнути до урізноманітнення методів викладання шляхом підвищення своєї педагогічної  майстерності, підвищувати ефективність кожного уроку, використовуючи з цією метою наочність, технічні засоби навчання , створювати проблемні ситуації; активізувати пізнавальні інтереси учнів, їх прагнення до самостійного здобуття знань

 

                                                                                                                          (постійно, адміністрація).

 

10 .Підвищувати вимогливість до оцінювання знань учнів, не  допускати лібералізму, необ'єктивність при перевірці знань учнів.

 

                                                                                                                  ( протягом року , адміністрація )

 

 

 

11. Забезпечити високий рівень знань під час проведення  ДПА у 9,11 класах  шляхом система-тичного повторення  вивченого матеріалу , розробки атестаційних  матеріалів ,   належної організації проведення ДПА .

 

12.Поповнювати методкабінет новими розробками  нестандартних уроків , тестами для підготовки учнів до  ЗНО              

 

                                                                                                                                       (систематично )

13. Проводити методичні оперативки по питаннях:

 

      а)  ведення класної документації;

 

                                                                                                                                              (вересень)

 

      б) про вимоги до перевірки зошитів , оцінювання робіт учнів ;

 

                                                                                                                                                (жовтень)

 

      в) методика проведення батьківських зборів ;

 

                                                                                                                                                ( жовтень )

 

       г) про роботу з обдарованими учнями ;

 

       д) про стан ведення і перевірки зошитів учителями ;

 

       е) про стан ведення класних журналів , учнівських зошитів;

 

 

 

       є) про участь учнів в шкільних та районних предметних олімпіадах

 

                                                                                                                                          (жовтень -грудень);

 

 

14. - робота наставників  з молодими  вчителями;

 

      - аналіз успішності учнів та відвідування ними школи;

 

      - стан ведення шкільної документації.

 

15.  Один раз у два місяці  проводити засідання методичної ради, на яких 

 

     розглянути питання :

 

-  організація методичної роботи  педагогічного колективу  на 2016/2017 н.р.

 

- робота ШМО над шкільною науково-педагогічною проблемою;

 

- опрацювання Інструкції щодо ведення класних журналів;

 

- роль методичних об'єднань в атестації педагогів , індивідуальна   

 

   методична робота з учителями, які атестуються;

 

                                                                                     ( вересень, жовтень, Богачук В.П., Коломієць Л.І.)

 

- аналіз підсумків шкільних предметних олімпіад та участь  в районних предметних олімпіадах ,

 

- організація  педагогічних читань;

 

- обговорення матеріалів атестації педагогів школи ;

 

- стан  курсової перепідготовки  та самоосвіти ;

 

- зовнішнє тестування випускників .

 

                                                                                             (заступник директора з НВР Коломієць Л.І..)

 

 

16. Планування роботи школи на новий навчальний  рік,  використовуючи  анкетування, бесіди з учнями  та вчителями .

 

 

                                                                                                                      (травень, дирекція школи)