Великотроянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради

 

Атестація педагогічних працівників

Типове положення
про атестацію педагогічних працівників

І. Загальні положення 1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади). 1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. 1.6. Призначенню працівників на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. 1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років. 1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. 1.9. Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків. 1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи. ІІ. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій 2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії І, ІІ і ІІІ рівнів. 2.2. Атестаційні комісії І рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров’я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники. 2.3. Атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади. 2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади. 2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям ІІІ рівня. 2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. 2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних профспілкових органів, методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). 2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. 2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе. 2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями ІІ рівня. 2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється атестаційними комісіями ІІ рівня за місцезнаходженням цих установ. 2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право: 1) атестувати педагогічних працівників  на відповідність займаній посаді; 2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати  на  відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям); 3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо  навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані  навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням). 2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право: 1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів  та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 2) присвоювати кваліфікаційні категорії  "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів); 3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ у яких не створено атестаційні комісії; 4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня; 5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів (центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню; розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня. 2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право: 1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій; 2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади; 3) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти, професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист"); 4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати практичним психологам педагогічне звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист") за поданням атестаційних комісій II рівня; 5) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням) педагогічним працівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої  влади за клопотанням атестаційних комісій цих закладів; 6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів. 5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів. 2.15. Для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи. ІІІ. Організація та строки проведення атестації 3.1. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду). Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою. 3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис. 3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо. 3.4. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:
 • виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;
 • стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
 • результати державної атестації навчального закладу;
 • результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);
 • додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;
 • додержання педагогічної етики, моралі;
 • звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;
 • аналіз розгляду звернень громадян.
3.5. Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо. Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис. 3.6. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду. 3.7. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду. 3.8. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня. Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності. 3.9. Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків. 3.10. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності. За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді. У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності. 3.11. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу. 3.12. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кіль­кості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника, який атестується. 3.13. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення: 1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді; 2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»); 3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»); 4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»); 5) порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічного звання або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню; 6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню; 7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; 8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді. 3.14. За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:
 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;
 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
 • керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;
 • рекомендувати для призначення на посаду керівника;
 • рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.
3.15. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис. 3.16. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо: 1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти; 2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі; 3) пройшов підвищення кваліфікації. 3.17. У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією. 3.18. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді. 3.19. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації. 3.20. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин.  За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються  встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. 3.21. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації. 3.22. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу. 3.23. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи. 3.24. Педагогічним працівникам іноземних держав, яких прийнято на роботу до навчальних та інших закладів, за наявності відповідних міжнародних договорів між Україною та іноземними державами, з яких вони прибули, атестаційні комісії приймають рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії, яка відповідає категорії, встановленій їм за попереднім місцем роботи. 3.25. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. 3.26. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту. 3.27. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста. При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації. 3.28. Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням. 3.29. Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється керівниками навчальних та інших закладів, органів управління освітою, де створено атестаційні комісії. 3.30. Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій 4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі – повна вища освіта), зокрема:
 • вчителі – повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;
 • вчителі початкових класів – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання або які мають дві освіти, одна з яких – вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” (у редакції Закону України від 23.03.96 № 100/96-ВР) – середня спеціальна освіта) (далі – неповна вища освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі – базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом;
 • вчителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);
 • викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли спеціальну педагогічну підготовку;
 • соціальні педагоги – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка;
 • педагоги-організатори – повну вищу педагогічну освіту незалежно від спеціальності;
 • методисти методичних кабінетів (центрів), інститутів післядипломної освіти, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації  – повну вищу педагогічну або іншу фахову освіту з напряму методичної роботи;
 • практичні психологи – повну вищу освіту зі спеціальності практична психологія, психологія;
 • завідувачі логопедичними пунктами, логопеди – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності корекційна освіта;
 • вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту;
 • вихователі-методисти, вихователі дошкільних навчальних закладів – повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;
 • викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), концертмейстери – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища фахова або базова фахова освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта відповідного спрямування;
 • художні керівники – повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;
 • музичні керівники дошкільних навчальних закладів – повну вищу музично-педагогічну освіту або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;
 • інструктори з фізкультури – повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів - повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта);
 • інструктори слухових кабінетів навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом – повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);
 • інструктори з праці – повну вищу фахову педагогічну освіту.

4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії». 4.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст». 4.4. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. 4.5. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом. 4.6. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. 4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно. Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації. 4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років;  «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років. За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду. 4.9. Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» – не менше восьми років. 4.10. Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту. 4.11. Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань 5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії». 5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти. Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів. 5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. 5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «вихователь-методист» (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд. 5.5. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд. 5.6. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд. VI. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження 6.1. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією). 6.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді. 6.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі (установі). Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю. 6.4. Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня. 6.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії І рівня подається до атестаційної комісії ІІ рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів може бути подана до атестаційної комісії ІІІ рівня. 6.6. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду. 6.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом. В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім’я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає. До апеляції додається копія атестаційного листа. 6.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення: 1) про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня; 2) присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня; 3) присвоїти відповідне педагогічне звання та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня; 4) залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення. 6.9. Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали, крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді апеляцій або не з’явилися на її засідання. 6.10. Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями ІІІ рівня відповідно до чинного законодавства.

 

  Перспективний  план  атестації        

педагогічних  працівників  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів        

     с.Великі Трояни  на  2016-2020 рр.

          

   №  п/п         ПІБ       Посада,      предмет З  якого  року  в даній  школі Категорія Рік   курсової  перепідготовк Рік   останньої  атестації           Рік  наступної  атестації
2016 2017 2018 2019 2020
  1. Багачук  В.П.   Директор   1979 Вища   2013   2014         *  
  2. Коломієць  Л.І.  Заступник   1993 Вища   2012   2013     *    
  3. Окіпняк  Ю.О. Пед.-орган.   1993      І   2012   2013     *    
  4. Богачук  О.В. Укр.мова  і  література   1994 Вища   2013   2014       *  
  5. Кіснічук  Л.А. Заруб.літер.   2000     І   2013   2014       *  
  6. Волощук О.В. Англ.мова  2014 Спец.         *      
  7. Горбач  О.М. Математ.  1975 Вища  2014   2014       *  
8. Горячківська М.В. Математ. 2014 Спец.         *    
  9. Лисюк  Н.О. Біологія  2001      І  2015   2011 *        
 10. Мишоловка С.І. Фіз. культ.  1994 Вища  2013   2014       *  
 11. Семко  В.М. Фізика  2009      ІІ   2012   2012   *      
 12. Лисюк  Т.П. Поч.класи  1988 Вища   2014   2015         *
 13. Вілічук  В.В. Поч. класи  1980 Вища  2015   2011 *        
 14. Горошкіна Н.П.  Поч.класи  2005     ІІ  2012   2013       *    
 15. Ходак  К.В. Поч.класи  2010 Спец.      *        
 16. Скляр  Н.П. Поч.класи  2011 Спец.            *    
17. Мельник Н.І. Поч.класи 2016 Спец.             *
18. Мельник В.С. Худ.культ. 2015 Спец.             *
19. Остап Н.В. Географія 2014 Спец.           *  
 20. Поступайло Т.Б. Бібліотекар   Спец.  2005   2005 *        

    Директор школи_____________(Багачук В.П.)               

 

 

 План засідань атестаційної комісії на 2016/2017 н.р.

№   з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
І засідання
1. Розподіл обов’язків між членами АК Вересень Голова АК
2. Затвердження плану роботи АК  
ІІ засідання
1. Розгляд заяв педпрацівників, які атестуються   Жовтень Члени АК
2. Затвердження графіка проведення атестації та плану проведення захо-дів  
                                                      ІІІ засідання
1. Про результати вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, на основі відвіданих уроків, поза-класних та виховних заходів Лютий Голова АК Члени АК
                                                      ІV засідання
1. Розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників і ухвалення рішень   Березень Голова АК Члени АК
2. Про підсумки атестації педпра-цівників закладу  

   

Склад атестаційної комісії

ЗШ І-ІІІ ступенів с.Великі Трояни на 2016/2017 н.р.

  1.  Багачук В.П. – голова атестаційної комісії, директор школи  

2.  Коломієць Л.І. – заступник голови атестаційної комісії, заступник директора з НВР    

3.  Лисюк Н.О. – секретар атестаційної комісії, голова ШМО вчителів природничо-математичного циклу  

4.  Лисюк Т.П. – вчитель початкових класів    

5.  Мельник О.А. – завідуюча Великотроянівським дитячим дошкільним закладом.

 

 

  Атестаційний  лист(зразок)

                                                               І. Загальні  дані   

Педагогічний  працівник, що  атестується,             Коломієць Людмила Іванівна                           

Дата народження                                                                      27 березня  1967  року                                                    

Посада, яку  займає  педагогічний працівник,  стаж  роботи  на  займаній  посаді  на  час  атестації  -             учитель української мови та літератури  ЗШ І-ІІІ ступенів с. Великі  Трояни;  24  роки                        

Загальний  стаж  педагогічної  діяльності                         24 роки                                                                         

Освіта(освітньо-кваліфікаційний  рівень, найменування  навчального  закладу,  рік  його  закінчення,  спеціальність)   -  спеціаліст,  Кіровоградський  державний  педінститут, 1988 р.,  учитель української мови та літератури                                                                           

 Науковий  ступінь (вчене  звання)                                           немає                                                                                

Підвищення  кваліфікації  протягом  останніх  5  років  вчитель української мови та лі- тератури, свідоцтво №1202  від  20.04.2012р., видане Кіровоградським  інститутом  післядипломної  педагогічної  освіти ім. Василя  Сухомлинського                                                                                                                                                            Дата  та  результати  проведення  попередньої  атестації           2008 р.,встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»                                                                                                                                                                    

Характеристика діяльності  педагогічного працівника у міжатестаційний  період                                  

    Коломієць Людмила Іванівна має повну вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури і працює за отриманим фахом у ЗШ  І-ІІІ ступенів с. Великі Трояни  з 1993 року. Має необхідну науково-теоретичну  підготовку,досконало воло- діє методикою викладання свого предмета, виявляє високий рівень професіоналізму, творчості в навчанні та вихованні школярів.  Людмила Іванівна володіє ефективними  методами організації навчально- виховної роботи з учнями, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Велику увагу вчитель приділяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, використовуючи дидактичний матеріал, педагогічний досвід кращих учителів району та області. Постійно спонукає учнів до свідомого засвоєння навчального матеріалу, застосовуючи найрізноманітніші способи і прийоми заохочування вихованців до навчання. Проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних  особливостей учнів. На уроках застосовує елементи проблемного навчання, розвиває пізнавальні інтереси, зв’язне мовлення та логічне мислення, значну увагу приділяє розвитку культури мовлення школярів. Люд- мила Іванівна постійно вдосконалює свою професійну майстерність, вивчає та впро- ваджує кращий педагогічний досвід, проходить курсову перепідготовку. Бере активну участь у роботі ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Велику увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими дітьми, її учениця є призером районної олімпіади та районного етапу конкурсу знавців рідної мови ім.П.Яцика. Проводить позакласну роботу з предмета: олімпіади, конкурси, предметні тижні.

    Вчителька зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки. Дисциплінована, пунктуальна, у спілкуванні з колегами та учнями доброзичлива, щира, ввічлива. Користується авторитетом серед школярів та їх батьків.

                               

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника                                                                                    

Рішення атестаційної комісії:         загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Великі Трояни                             

За результатами атестації:                    

присвоїти  кваліфікаційну категорію                                                                                                                                                                    

Порушити клопотання перед атестаційною комісією      порушувати                                                                                                                                                                               

Результати голосування:                   за          проти       утримались

Рекомендації атестаційної комісії                                         рекомендації не надавати

 

 

Голова атестаційної комісії                                                         (Богачук В.П.)                                                                    

Члени комісії:                                                                             (Коломієць Л.І.)

                                                                                                  (Лисюк Т.П.)

                                                                                                  (Горбач О.М.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (Богачук О.В.)

                                                                                                   (Лисюк Н.О.)

                                                                                                   (Мельник О.А.)

 

Дата атестації  23 .03.2013 рік                                                                                                                                               

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений:                      

                                                                                                 

 

Пам’ятка 

з перевірки Типового положення про атестацію

педагогічних працівників навчальних закладів району

 

                      1. Наявність Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010 № 930 із змінами, затвердженими наказом МОНМС України 20.12.2011 № 1473 _____

__________________________________________________________________

         2. Де і коли ознайомлено працівників із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ___________________________________

__________________________________________________________________

         3. Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (на 5 років) 2012 – 2016 ____________________

_____________________________________________________________________________

            4. Атестаційна комісія:

- створено до 20.09_______________________________________________________

- склад (не менше 5 осіб) __________________________________________________

- до складу атестаційної комісії входять члени профспілки  ___________________

- затверджено наказом (№    , дата) _________________________________________

- ознайомлено з наказом членів атестаційної комісії та педпрацівників, які атестуються ________________________________________________________

         5. Заяви педпрацівників на 10.10

- про проходження чергової атестації на підвищення кваліфікаційної категорії __________________________________________________________

- про позачергову атестацію (не раніше як через два роки) ________________

- про перенесення строку атестації ____________________________________

- подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу про позачергову атестацію ______________________________________________

__________________________________________________________________

         6. Книга протоколів засідань атестаційної комісії (прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою та підписом керівника навчального закладу:

- протокол засідання атестаційної комісії про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії, затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році, графіка роботи атестаційної комісії у поточному році (до 20.10) _________________________

__________________________________________________________________

- список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році (додаток до протоколу) __________________________________________

- графік і план заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ________________________________________________________

- графік роботи атестаційної комісії у поточному навчальному році (додаток до протоколу) ______________________________________________________

- протокол підсумкового засідання атестаційної комісії ((до 01.04) _________

_________________________________________________________________

- результати голосування ____________________________________________

- протокол засідань атестаційної комісії підписані ким? __________________

         7. Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період (до 01.03) ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ознайомлення педпрацівників з характеристикою (не пізніше як за десять днів до проведення атестації) _________________________________________

__________________________________________________________________

         8. Атестаційні листи:

- підписані всіма членами атестаційної комісії __________________________

- відомість про ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії (додаток до протоколу) ____________________________

__________________________________________________________________

- відомість про видачу одного примірника атестаційного листа педпрацівнику під розпис _________________________________________________________

         9. Наказ про підсумки атестації (не пізніше 5 днів після засідання атестаційної комісії) ________________________________________________

 - ознайомлення педагогічних працівників під розписку (не пізніше 3 днів) __

__________________________________________________________________

         10. Інформаційна наочність:

- атестаційний куточок ______________________________________________

- перелік нормативно-правової бази з питань атестації педагогічних працівників ________________________________________________________

- вимоги до кваліфікаційних категорій _________________________________

- аналіз проходження атестації та підвищення кваліфікації педпрацівників за останні 5 років_____________________________________

__________________________________________________________________

         11. Узагальнені матеріали, вивчення педагогічної діяльності працівників шкільною атестаційною комісією (відвідані уроки, оформлений досвід, система роботи, тощо) ________________________________________

__________________________________________________________________

         12. Робота з педпрацівниками, які отримали рекомендації в результаті атестації:

- план роботи ______________________________________________________

- контроль за самоосвітою ___________________________________________

- відвідування семінарів, шкіл ППД, консультацій _______________________

__________________________________________________________________

- звіти на засіданні педрад, МО, творчих груп ___________________________

- виконання рекомендацій протягом року ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Характеристика діяльності

вчителя української мови та літератури ЗШ І-ІІІ ступенів с. Великі Трояни Коломієць Людмили Іванівни у міжатестаційний  період (зразок)

 

  Коломієць Людмила Іванівна має повну вищу освіту за спеціальністю вчитель української мови та літератури і працює за отриманим фахом у ЗШ  І-ІІІ ступенів с. Великі Трояни  з 1993 року. Має необхідну науково-теоретичну  підготовку, досконало володіє методикою викладання свого предмета, виявляє високий рівень професіоналізму, творчості в навчанні та вихованні школярів.  Людмила Іванівна володіє ефективними  методами організації навчально - виховної роботи з учнями, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Велику увагу вчитель приділяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, використовуючи дидактичний матеріал, педагогічний досвід кращих учителів району та області. Постійно спонукає учнів до свідомого засвоєння навчального матеріалу, застосовуючи найрізноманітніші способи і прийоми заохочування вихованців до навчання. Проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних  особливостей учнів. На уроках застосовує елементи проблемного навчання, розвиває пізнавальні інтереси, зв’язне мовлення та логічне мислення, значну увагу приділяє розвитку культури мовлення школярів. Людмила Іванівна постійно вдосконалює свою професійну майстерність, вивчає та впроваджує кращий педагогічний досвід, проходить курсову перепідготовку. Бере активну участь у роботі ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Велику увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими дітьми, її учениця є призером районної олімпіади та районного етапу конкурсу знавців рідної мови ім.П.Яцика. Проводить позакласну роботу з предмета: олімпіади, конкурси, предметні тижні.

  Вчителька зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки. Дисциплінована, пунктуальна, у спілкуванні з колегами та учнями доброзичлива, щира, ввічлива. Користується авторитетом серед школярів та їх батьків.

  Коломієць Л.І. відповідає займаній посаді та може бути атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 

         Директор школи………………………………(Богачук В.П.)

        З характеристикою ознайомлена…………………..(Коломієць Л.І.)

        05.03. 2013 Р.

 

 

 

 

             

 


1
2
3
4
5